Công nghệ Gene và tế bào gốc

Công nghệ Gene và tế bào gốc

Kết quả: 36 Sản Phẩm
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 1 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

79.200.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 10 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

122.400.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 15 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

140.400.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 20 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

145.800.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 25 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

149.400.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 1 mẫu 5 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

93.600.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 1 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

149.400.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 10 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

236.700.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 15 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

272.700.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 20 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

236.700.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 25 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

291.600.000 
Xem Chi Tiết
Vinmec | Gói Combo Máu cuống rốn và Dây rốn – Lưu trữ 2 mẫu 5 năm

Máu cuống rốn (MCR) và Dây rốn (DR) chứa nhiều loại tế bào gốc, trong đó chủ yếu là các tế bào gốc tạo máu. Chúng là những tế bào nguyên thuỷ, chưa trưởng thành có thể sinh trưởng và phát triển thành nhiều loại tế bào máu khác nhau và được ứng dụng trong […]

180.000.000 
Xem Chi Tiết